Autostrada do rozwiązania małżeństwa

Rozwód czyli rozwiązanie małżeństwa przez sąd następuje, gdy między małżonkami doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia. Sytuacja ta jest z pewnością trudna i nie każdy potrafi wtedy trzymać nerwy na wodzy. Podpowiadamy jak uzyskać rozwód, by załatwić sprawę szybko i bez większych problemów.

Droga do rozwodu

Pierwszym krokiem jest złożenie pozwu. Możesz przygotować go samodzielnie albo skorzystać z pomocy prawnika. Jeżeli nie czujesz się na siłach, możesz powierzyć mu wszystkie najważniejsze aspekty. Z jego pomocą będzie Ci łatwiej przejść przez cały proces. Pozew składamy do sądu okręgowego w wydziale spraw cywilnych. Możesz złożyć go osobiście lub listownie. W takim dokumencie musisz zawrzeć wszystkie dane, sprecyzować żądania, przedstawić stosowne oświadczenia. Piszesz także czego oczekujesz. Być może będą to alimenty albo przyznanie opieki nad dzieckiem. Wszystkie te kwestie muszą być poruszone w uzasadnieniu pozwu, oczywiście poparte stosownymi dokumentami.

Winny jak ocet

Rozwód bez orzekania o winie – następuje tylko za obustronną zgodą. Jeżeli któryś z małżonków jej nie wyrazi sąd zobowiązany jest ustalić, kto ponosi winę za rozpad pożycia. Jest to zazwyczaj dosyć szybki rozwód. Czasami już na pierwszej rozprawie udaje się doprowadzić sprawę do końca.

Rozwód z orzeczeniem o winie – postępowanie jest zazwyczaj długie i wyczerpujące emocjonalnie. Jest ono korzystne ze względu na obowiązek alimentacyjny winnej strony. Taka opcja jest z pewnością ważna dla tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Można również wnosić o alimenty na rzecz dzieci. Obowiązek nakłada się na drugą stronę.

Do momentu uprawomocnienia się wyroku swoje stanowisko można zmienić. Sąd rozpatrując wniosek, musi odnieść się w kwestii winy w wyroku. Rozpatruje ją pod kątem więzi osobistych, dóbr osobistych i dóbr o charakterze niemajątkowym.

Więź osobista – fizyczna i duchowa. Pod uwagę brane są takie aspekty jak przemoc czy znęcanie się. To wszystkie zachowania, które uderzają w godność drugiej osoby. Wszelkie niegodziwości wystosowane do kobiety traktuje się z wyższą powagą niż te wystosowane do mężczyzny.

Dobra osobiste – zdrowie, dobre imię, nietykalność cielesna. Sąd ocenia stopień ewentualnych naruszeń z uwzględnieniem wzorców kulturowych w danym środowisku małżeństwa.

Dobra majątkowe – wszelkie dobra materialne, które wchodzą w skład wspólnego majątku małżonków.

Ważne są również zgromadzone dowody w sprawie. Mogą nimi być zeznania świadków, zdjęcia, nagrania, smsy, notatki sporządzone przez policję podczas interwencji, zaświadczenia lekarskie, listy, maile a nawet rachunki. Czas trwania postępowania dowodowego w dużej mierze zależy od aktywności obu stron.

Autostrada do rozwiązania małżeństwa

Ile to kosztuje?

Koszty wynajęcia pełnomocnika są dosyć subiektywne. Zależą od kancelarii, która sprawą będzie się zajmowała. Opłata sądowa natomiast jest stała i wynosi 600 zł. Trzeba tego dokonać już przy składaniu wniosku. Dochodzą także koszta związane z postępowaniem. Jeżeli jest to konieczne powołuje się biegłych albo kuratora. CO ciekawe, występuje także opłata za wniosek o podział majątku wspólnego. Do wszystkich kosztów musisz także doliczyć straty emocjonalne, bo sytuacja do łatwych nie należy.

Skutkiem rozwodu jest prawomocny wyrok, który rozwiązuje małżeństwo. Daje prawo do zwarcia nowego związku małżeńskiego. Powstaje rozdzielność majątkowa, pozwala przywrócić poprzednie nazwisko i pozbawia prawa do dziedziczenia ustawowego po byłym małżonku. Droga do tego możne być szybka i prosta. Jeżeli chcesz sprawnie przejść przez rozwód spróbuj ukoić nerwy na każdym etapie postępowania. Z pewnością wyjdzie CI to na zdrowie. Powodzenia!